КЗО "Первомайський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти" Іларіонівської селищної ради с. Первомайське

 


«Формування навичок письма на уроках англійської мови»

Методичні рекомендації для вчителів англійської мови

«Формування навичок письма на уроках англійської мови».

ЗМІСТ

 1. Есе – як провідний жанр журналістики
 2. Методи та прийоми досягнення результатів
 3. Критерії оцінювання твору
 4. Висновки
 5. Література

Частина I.

ВСТУП

Що таке письмо - продуктивний вид мовленнєвої діяльності, який пов'язаний з умінням викладати інформацію в письмовій формі. Письмо - це і мета, і засіб навчання. В якості засобу письмо пов'язано з виконанням вправ і завдань у письмовій формі.

Мета - навчання письму, вироблення умінь викладати думки в письмовій формі. Володіння письмом передбачає розвиток в учнів наступних умінь і навичок на виході зі школи: робити виписки з тексту; писати короткі привітання (з днем ​​народження, іншим святом), висловлювати побажання; заповнювати формуляри (вказувати: ім'я, прізвище, стать, вік, громадянство, адресу); писати особистий лист за зразком / без опори на зразок ( розпитувати адресат про його життя, справах, повідомляти те ж про себе, висловлювати подяку, прохання), використовуючи матеріал однієї або кількох тем, засвоєних в усному мовленні і вживаючи формули мовного етикету, прийняті в країні, що вивчається; писати діловий лист; складати плани, тези; викладати прочитане; описувати факти з виразом власної думки.

 Вміння викладати свої думки усно і письмово - один з найнеобхідніших навичок будь-якого культурної людини. Так ведеться з давніх часів і так буде завжди! У даній роботі я збираюся розповісти про написання есе з елементами міркування. Есе походить від французького "essai" - спроба, опис; від латинського "exagium" - зважування. В якості особливої ​​жанрової форми ввів, спираючись на досвід попередників, Мішель Монтень у своїх «Дослідах» (фр. Les Essais, 1580). Своїм творам, виданим у вигляді книг в 1597, 1612 і 1625, Френсіс Бекон вперше в англійській літературі дав назву англ. essays. Англійський поет і драматург Бен Джонсон вперше використав слово есеїст (англ. essayist) в 1609.

У XVIII-XIX століттях есе - один з провідних жанрів англійської і французької журналістики. Розвитку есеїстки сприяли в Англії Дж. Аддісон, Річард Стіл, Генрі Філдінг, у Франції - Дідро і Вольтер, у Німеччині - Лессінг і Гердер. Есе було основною формою філософсько-естетичної полеміки в романтиків і романтичних філософів (Г. Гейне, Р. В. Емерсон, Г. Д. Торо) Жанр есе глибоко вкоренився в англійській літературі: Т. Карлейль, В. Хезлітт, М. Арнолд (XIX століття); М. Бірбом, Г. К. Честертон (XX століття). У XX столітті есеїстка переживає розквіт: до жанру есе зверталися найбільші філософи, прозаїки, поети (Р. Роллан, Б. Шоу, Г. Уеллс, Дж. Оруелл, Т. Манн, А. Моруа, Ж.-П. Сартр, Н . Хікмет).

Есе - прозовий твір - міркування невеликого обсягу з вільною композицією. Жанр критики і публіцистики, вільне трактування чиєїсь проблеми. Есе виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальне або вичерпне трактування предмета. Як правило, есе передбачає нове, суб'єктивно забарвлене слово про що не будь і може мати філософський, історико- біографічний, публіцистичний, літературно-критичний, науково-популярний, белетристичний характер.

Мета есе складається в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового викладу власних думок. Типові помилки і проблеми при написанні висловлювання з елементами міркування о предметі одного жанру письмового висловлювання іншим; відхід від теми (часто через включення завчених напам'ять «топіків»); відсутність розгорнутої аргументації; невміння сформулювати проблему на початку висловлювання (простий повтор формулювання завдання) і зробити висновок в кінці; неправильний поділ тексту на абзаци; відсутність використання або неправильне використання засобів логічного зв'язку; лексико - граматичні та орфографічні помилки; недотримання необхідного обсягу.

Відмінності есе  від інших жанрів письмових робіт:

Особливості деяких видів письмових робіт

Особливості есе

Твір на літературну тему. Аналіз художнього твору поєднано з власними роздумами. Учень часто залежний від чужих інтерпретацій тексту, робота зводиться переважно до переказування чужих думок

Яскраво виражена авторська позиція. Щоб виразити себе, автор есе наводить багато прикладів, проводить паралелі, добирає аналогії; використовує асоціації, символи, робить непередбачувані висновки, тож виникають несподівані повороти думки

Роздум:строго визначена структура  висловлення: теза, аргументи, висновок

Вільна композиція. Стилю притаманні легкість, ефект розмови із співбесідником, образність, афористичність

 

Оповідання: мета – зображення певної події, наявність сюжету й вигаданих або справжніх героїв

Мета – інформація чи інтерпретація, інформування про ідеї, пояснення і переконання, а не переказування подій чи ситуацій; немає вигаданих персонажів і сюжету

Реферат: можлива компіляція досить великих уривків з авторських робіт з посиланнями на джерела

Ексклюзивна робота, у якій автор висловлює СВОЮ точку зору

 

Нарис: у центрі –  певна подія, яка справила сильне враження на автора

У центрі – суб’єктивна точка зору на проблему, подію чи ситуацію, яку автор описує чи аналізує

 

  Частина II .

Методи і прийоми досягнення результату. У цій роботі Вашій увазі пропонуються декілька порад і рекомендацій про те, як треба писати есе. Есе має чітко демонструвати Ваше вміння ясно висловлювати думки як в письмовій формі, так і за допомогою логічних міркувань. Одна з найбільших помилок, які здійснюють при написанні есе, - це наповнення його фактами, які не відносяться до заданої теми . Для того, щоб відібрати тільки потрібні і важливі факти, необхідно спочатку чітко визначити головну тему Вашого есе. Вона повинна проходити червоною лінією по всій Вашій роботі. А всі інші думки, які будуть у ній, повинні доповнювати і підтверджувати цю тему.

Структура. Всі ідеї повинні бути пов'язані логічно один з одним, перетинатися з головною думкою і доповнювати її. За такою структурою можна писати будь яке есе, наповнюючи його потрібними фактами.

Вправа: put all parts of the text in order

Exams are a fair way to testing students. Do you agree?

         On the one hand, exams seem fair. The questions are the same of all students. Also, the exams are marked according to a strict scheme and usually by more than one examiner. Furthermore, students do the exams at the same time and under the same conditions. 

Every year thousands of students take important exams which can decide their future. For example, students have to pass exams with satisfactory grades in order to get a place in university. However, are exams a fair way of judging a student’s ability?  

 

To sum up, exams are not the ideal way of testing students and the idea of assessing students’ work over a longer period is becoming more popular. In my opinion, the best system would be mixture of the two – 50% exams and 50% course work.

On the other hand, there are some drawbacks with exams. Despite some students deserving to pass, they might to be so nervous on the big day that they make a mass of exam. Moreover, there may be other reasons, such as illness, which affect a student’s performance in an exam. An alternative to exams would be a system of continuous assessment of course work by teachers during the year although this would mean regular testing and more work for teachers. There would be a greater opportunity for students to copy work, too.

Вправа: Match the paragraphs with the headings  

 • Writers opinion
 • Arguments against
 • Arguments for
 • Conclusion

Початок. Есе може починатися з цитат. У цьому випадку потрібно обрати незвичайну цитату, яка буде перекликатися з темою есе.

Вправа: Write the introduction for the following quotations:

 • Advice for the young “Find out what you like doing best and get someone to pay you for doing it? 
 • Education is what remains when we have forgotten all we have been taught”
 • Being a personality is not the same as having a personality.
 •  Be the change that you wish to see in the world.” 
 • A room without books is like a body without a soul. 

 

 

Перехід від параграфа до параграфа. Плавні переходи - це вкрай важливий елемент вдалого есе, оскільки саме це демонструє Ваше вміння ясно і цікаво викладати свою думку.

 

Слова-зв'язки, такі як such us, although, moreover допомагають плавно переходити з одного параграфа до іншого.

У процесі переходу від одного параграфа до іншого не намагайтеся пояснювати свою думку. Якщо виникла така потреба - це означає, що Вашому есе не дістає або логіки, або зосередження на одній темі. У будь-якому випадку, слід перечитати есе і спробувати щось змінити.

Якщо ж концепція есе ясна, проблем з переходом від параграфа до параграфа виникнути не повинно.

Вправа: Look at the list of linkers. What is the purpose of each one? Replace them with suitable alternatives.

To list: also, furthermore, in addition, moreover, too.

(In addition, students need more time)

To contract ideas: on the one hand, on the other hand, but, however

(Students are prepared for university. However, they are not prepared for work)

To give examples: for example, such us

(Exams, such us university exams, are important)

To conclude: to sum up, to summarize, all in all, on the whole, all things considered, in my opinion

(In my opinion, a student’s work during the term should count)

Вправа: Choose the correct linkers:

Actually/So, I think you made the right decision!

Although/Moreover, they often have good teachers and get good exam resalts.

To sum up/In addition, nobody is saying the system is fair but nobody wants to close good schools either.

Висновок. Останні кілька пропозицій у Вашому есе є вкрай важливими. По-перше, вони повинні завершувати Вашу думку. По-друге, важливо, щоб висновок повертався до головної ідеї. Іншими словами, він повинен містити те, що було написано у вступі.

Вправа: Draw a conclusion for this essay:

In early childhood children tell their parents whom they would like to be when they grow up. In school students begin thinking of their future profession. There are lots of professions in the world, and all of them are interesting and exciting. So it's very hard to discover your vocation in life. The choice of profession depends on your abilities. If you are good at humanities you should choose something in this field. And if you are good at natural sciences you should choose something closely connected with them. I would like to become a chemist because I like chemistry. I think that it is a very interesting subject, but I am not so good at it so I think that I am not suitable for this profession. In spite of all I possess some qualities which are needed in this field. I think that my future profession will be closely connected with computers. I am capable to work with them, and I also possess the qualities needed in this work. They are accuracy, energy, carefulness. But I hesitate if I have enough patience. I must develop it if I want to become a computer operator. I know that it would be better to choose a profession of an interpreter or any other occupation connected with Ukrainian and literature because I am good at these subjects but when I began to study the computer skill that was what I have been looking for. In our modern world it's hard to do without computers. They are needed everywhere, and I hope that my interests in this subject will never change in spite of any circumstances.

Наприклад: In conclusion, I can say that everyone should choose a profession based on their interests and skills obtained during the years of learning, paying particular attention to the needs of society.

Зміст. Зазвичай зміст свого власного есе оцінити дуже складно. Вихід: відкладіть есе і напишіть коротко, кількома реченнями, то повідомлення, яке Ви хотіли вкласти в своє есе. Потім закрийте вступ і висновок свого есе та перечитайте основну частину. Чи збігається сенс Вашого есе та короткої записи? Якщо так - переходьте до наступного пункту. Не зовсім? Тоді слід поставити своєму есе ще кілька питань:

Чи є в есе відповіді на всі поставлені запитання?

Якщо ні, то есе варто переписати. У кращому випадку - втиснути відсутню інформацію.

 Підкріплений чи кожен пункт прикладом?

Вправа: Find the topic in the essay” Exams are a fair way to testing students. Do you agree? “ Which sentences support them? Suggest alternative ones.

 

Нижче наведено словник корисних слів та слів з яких не варто починати пропозиції в есе.

Додавання: moreover; as well as; in addition to; additionally; furthermore; what is more (And).

Контраст: however; on the other hand; in contrast; by contrast; yet; on the contrary (But).

Обмеження (роблячи виключення і позначаючи протиріччя): in spite of; notwithstanding (Despite).

Причинність (роблячи висновок або підбиваючи підсумок): therefore; as a result; as a consequence; consequently; this results in; this leads to; this has the effect of (So).

Випадкову дію (встановлюючи як щось стало причиною чогось іншого) Because; results from; due to; is caused by.

Прислівники порядку або послідовності: Then; next; after; afterwards; finally; lastly.

Порядкові числівники, або утворені від них прислівники. (Не використовуйте їх одночасно. Або використовуйте прислівники з суфіксом ly постійно, або не використовуйте зовсім)

First; second; third etc ...

або

Firstly; secondly; thirdly etc ...

Список тем, для тренування та написання есе:

Comment on the following statement.

 • There should be no compulsory school subjects.

What is your opinion?

 • Students should be allowed to choose the subjects they want to study.

Do you agree? Give your opinion.

 • Schools do not prepare young people for life in the real life.

Are you for or against this way?

 • There should be more discipline in school.

What is your opinion?

Самоконтроль і його способи.

Завжди запитуйте себе наступне :

Чи відповів я на запропонований питання?

Чи ясно я висловив свою точку зору?

Чи було все написане виражено ясною і зрозумілою мовою, чи не було помилок під час написання ?

  “School days”

Use the following plan :

 • make an introduction
 • arguments “for”, arguments “against”
 • express your personal opinion and give reasons for it
 • draw a conclusion

 

Нижче пропонується текст виконаного учням письмового висловлювання з елементами міркування.

 

“School days”

When I decided to choose this topic for my essay, I immediately thought that this would be difficult. It is difficult because I do not like to follow the beaten templates and write about what is expected of me, and this topic is so standard that the plan of the story is built right in my head. But when all is simple, it's unbearably boring, is not it?

On the one hand "school years wonderful" undeniable. For 11 years (and for someone 9) we get older, we acquire new knowledge, make friends. The school is one of the main objects of our socialization. It is here that we are taught to learn and operate, develop, and that's fine. The school is our childhood and adolescence, and everyone associated with this time a lot of memories.

On the other hand, not always and not all going smoothly, without it you cannot. Who do not have a relationship with classmates and someone with the teachers? Anything can happen. But in our minds, there is one remarkable feature: the bad is forgotten with time. Therefore, most likely, the vast majority of alumni at a special meeting experience, undoubtedly yearning for the school.

I enjoy remarkable feature of school days: Now when I need to get up early in the morning to re-read the paragraph on the boring chemistry, then long to assemble, to go to school, sit there for an agonizing physics, shake to mathematics, to work on the literature, carry creepy heavy bag from one class to another, in those moments, I almost hate school. She brings me only one cares, worries and headaches. But I do know that in 10 years I will remember these days with a warm sadness, because I want to sit back and listen to social science fascinating and well- delivered speech teacher, to laugh with friends, test your vocabulary in a conversation with an English teacher, to feel what a relief mixed with boundless joy that you get when you hand over all the exams successfully, or just walk the corridors of the school and home again to feel a part of that special world.

It was in school, I learned the true meaning of friendship. I learned a lot, not only to comprehend the uniform compulsory discipline, but also to see the hidden beauty in everyday things, know the price of minutes. It is here that started to develop my idea. All this is very dear to me, and so the walls of the school were my family.

In addition, many people, while studying, do not realize how happy they are. I was lucky: I understand and appreciate. I used to ask my peers: "Do you like school?" And looking at the surprised looks, and then listened to the ridiculous allegations that the school gives them some anguish. I always smiled and thought, "You will remember this time with an incredible love, but it is too late."

In my opinion, "School days wonderful," and that's a fact. I do not forget to think about it, when it's hard to learn. I understand that in adulthood, these problems will seem so shallow and empty, and I can resolve them, just working hard on that I have a lot of time and desire. But will it help me to this position when the school will only be remembering? Time will tell. In the meantime, I'm just in a hurry to the next lesson.

Частина ІІІ

Аналіз виконання завдання

Письмове висловлювання з елементами міркування, в даному випадку твір-висловлення думки, оцінюється за п'ятьма критеріями: зміст, організація тексту, лексика, граматик , орфографія і пунктуація.

 Оцінюючи зміст (рішення комунікативної задачі), ми повинні відповісти на наступні питання:

 

 1. Чи відповідає зміст даного письмового висловлювання запропонованої комунікативної задачі? У додатковій схемі оцінювання пропонуються наступні питання , які деталізують зміст даного пункту :
  1.  Чи є вступ з постановкою проблеми? - Є, автор правильно сформулював проблему, зумівши її перефразувати.

1.2 . Чи висловлена думка автора? Чи співпадає вона з проблемою? Чи є аргументація? - Думка висловлена. Що стосується аргументації, то вона досить переконлива, вагома і розгорнута : When I decided to choose this topic for my essay, I immediately thought that this would be difficult. It is difficult because I do not like to follow the beaten templates and write about what is expected of me, and this topic is so standard that the plan of the story is built right in my head.

1.3. Чи представлені в письмовому висловлюванні інші точки зору на дану тему? - Так, вони відображена в різних думках: On the one hand, "school years wonderful" undeniable. For 11 years (and for someone 9) we get older, we acquire new knowledge, make friends. The school is one of the main objects of our socialization. It is here that we are taught to learn and operate, develop, and that's fine. The school is our childhood and adolescence, and everyone associated with this time a lot of memories.

On the other hand, not always and not all going smoothly, without it you cannot. Who, then do not have a relationship with classmates at someone with the teachers, and someone will just were not given some of the items or topics. Anything can happen ... But in our minds, there is one remarkable feature: the bad is forgotten with time. Therefore, most likely, the vast majority of alumni at a special meeting experience, undoubtedly yearning for the school.

1.4. Чи є висновки? - Висновок є, воно чітко і повно сформульовано: In my opinion, "School days wonderful," and that's a fact. I do not forget to think about it, when it's hard to learn. I understand that in adulthood, these problems will seem so shallow and empty, and I can resolve them, just working hard on that I have a lot of time and desire. But will it help me to this position when the school will only be remembering? Time will tell. In the meantime, I'm just in a hurry to the next lesson.

 Таким чином, комунікативна завдання виконане повністю і точно, і зміст письмового висловлювання «виражена думки» може бути оцінений максимально в 3 бали.

 1. Другий критерій оцінювання твори - організація тексту.

 Основне питання: «Чи відповідає організація тексту загальноприйнятим правилам?» Необхідно деталізувати, а саме:

         2.1 Чи є поділ на абзаци і чи правильно воно здійснено ? - Розподіл на абзаци здійснено правильно відповідно до рекомендованого плану.

2.2 Чи логічно письмове висловлювання і чи правильно використані логічні зв'язки: вибудовування логічності сприяє правильний поділ абзаців, використання засобів логічного зв'язку між і усередині абзаців (використання слів on the one hand, in addition, in my opinion, so, but ).

         У цілому, за даним критерієм може бути виставлено 2 бали.

 1. Третій критерій, за яким оцінюється письмове висловлювання з елементами міркування, лексика. Оцінюючи за даним критерієм, експерт повинен відповісти на наступні питання:

         3.1. Чи відповідає лексика поставленої комунікативної задачі? - Загалом, відповідає ;

         3.2 . Чи достатній словниковий запас, наскільки він різноманітний, чи відповідає високому рівню ? - Так. Словниковий запас досить різноманітний і відповідає високому рівню;

3.3.Чи дотримується автор правила словотворення, словосполучень ( collocations) чи правильно вжиті слова в конкретному контексті і чи впливають помилки ( якщо вони є) на розуміння змісту ? - Дотримується .

         Лексика може бути оцінена на 3 бали.

 1. Четвертий критерій, за яким оцінюється письмове висловлювання з елементами міркування, - граматика. Оцінюючи відповідь за даним критерієм, експерт повинен відповісти на наступні питання:
  1. Чи доречний вибір граматичних засобів у відповідності з метою висловлювання? - Так.
  2. Наскільки різноманітні граматичні засоби та чи відповідають їх складність високому рівню? - Граматичні засоби досить одноманітні і не повністю відповідають високому рівню.
  3. Наскільки правильно і точно використані граматичні засоби? - Загалом, граматичні засоби використані вірно.

         За даним критерієм відповідь може бути оцінений на 2 бали.

 1. По п'ятому критерію - орфографія і пунктуація - робота буде оцінена в 1 бал ( максимальний бал -2), так як є помилки в орфографії та пунктуації (On the one hand, now).

         Таким чином, дана письмова робота в цілому може бути оцінений на 11 балів.

Частина IV.

ВИСНОВОК

Отже, для того, щоб сформувати вміння писати твір з елементами міркування, потрібно працювати зі стратегіями його виконання, тренуючись за допомогою відповідних вправ. Даний комплекс вправ дійсно сприятиме розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового викладу власних думок. Писати есе надзвичайно корисно, оскільки це дозволяє автору навчитися чітко і грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділяти причинно-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЬ

Головне для есеїста – змусити читача замислитись, розбудити в ньому здивування, самостійність думки і, нарешті, потребу в самовираженні. (О.Ванштейн).

Цей величезний світ - дзеркало, у яке нам потрібно дивитися, щоб пізнати себе до кінця (Монтень, засновник жанру есе).

Есеїстика об’єднує всі жанри, і від неї,  либонь, найкоротший шлях  до найвитонченішого жанру – мовчання (Микола Рябчук).

Список використаної літератури:

 1. Wikipedia;
 2. Підручник «New opportunity»;
 3.  К. С. Шендеровський, «Як написати успішне есе», Київ 2007 рік,           http://journlib.univ.kiev.ua/ese_gol_2.doc;
 4. Олександра Глазова, «Усе як вид роботи з розвитку письмового мовлення школярів», з газети «Методичні діалоги», 2010, №5.
 5.  Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.
Подобається