КЗО "Первомайський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти" Іларіонівської селищної ради с. Первомайське

 


Статут

 

 

 

 

 

            

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Іларіонівської селищної ради

від 19.02. 2020 року № 639-34/VІІ

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

 

комунального закладу освіти

«Первомайський навчально-виховний комплекс

«заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад освіти»

Іларіонівської  селищної  ради

 (нова редакція)

 

Код ЄДРПОУ 26460070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 рік

 

Цей статут є новою редакцією статуту комунального закладу освіти «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів -  дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради (код ЄДРПОУ 26460070), затвердженого рішенням Іларіонівської селищної ради від 13.12.2019р. № 547-32/VІІ

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальний заклад освіти «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради (далі - заклад освіти) є правонаступником Комунального закладу освіти «Первомайський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Синельниківської районної ради Дніпропетровської області».

 

1.2.Засновником закладу є Іларіонівська селищна рада Синельниківського району Дніпропетровської області (далі – засновник), яка представляє інтереси Іларіонівської об`єднаної територіальної громади на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про об’єднані територіальні громади».

 

1.3.Повна назва: комунальний заклад освіти «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів -  дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради.

Скорочена назва: КЗО «Первомайський НВК».

 

1.4.Місцезнаходження закладу: 52541, Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Первомайське, вулиця Центральна, будинок 18.

Заклад загальної середньої освіти - 52541, Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Первомайське, вулиця Центральна, будинок 18.

Дошкільний заклад - 52541, Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Первомайське, вулиця Центральна, будинок 25-б.

 

1.5. Комунальний заклад освіти «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України, печатку, штамп, бланк встановлено зразка, код ЄДРПОУ.

Код ЄДРПОУ 26460070.

 

1.6. Комунальний заклад освіти «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради є підзвітним і підконтрольним та підпорядкованим Виконавчому комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

 

1.7.Заклад утворений та зареєстрований в порядку визначеним законом,

що регулює діяльність закладу як неприбуткової організації.

 

1.8.  Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на  здобуття  дошкільної,  базової  та  повної   загальної   середньої   освіти.

 

1.9.  Головними завданнями закладу освіти є:

           1.9.1 Забезпечення дітей віком від двох з половиною років до шести років доглядом, розвитком, вихованням та наданням належного рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

           1.9.2.Реалізація прав громадян на базову та повну загальну середню освіту.

  1.9.3.Виховання громадянина України.

  1.9.4.Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів та націй. 

  1.9.5.Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної

самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

 1.9.6.Виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності , відповідальності перед законом за свої дії.

 1.9.7. Свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

           1.9.8.Розвиток особистості дитини, його здібностей і обдарувань,   наукового  світогляду.

           1.9.9.Реалізація прав здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних  переконань.

           1.9.10.Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців.

           1.9.11.Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

           1.9.12.Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Іларіонівської селищної ради, Положенням про заклад загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 778  та цим Статутом.

 1.9.13.Зміни до статуту затверджуються  рішенням засновника.

         1.9.14.Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим   Статутом.

 

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

           1.10.1.Безпечні умови освітньої діяльності.

           1.10.2.Дотримання державних стандартів освіти.

           1.10.3.Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними умовами.

           1.10.4.Дотримання фінансової дисципліни.

 

 1.11.  У закладі освіти  визначена мова навчання – українська.

 1.12. Заклад освіти має право:

           1.12.1.Проходити в установленому порядку інституційний аудит.

           1.12.2.Визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства.

           1.12.3.Визначати варіативну частину робочого навчального плану.

           1.12.4.В установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми.

           1.12.5.Використовувати різні форми матеріального і морального заохочення до учасників освітнього процесу.

           1.12.6.Бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом.

            1.12.7.Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої

влади, юридичних і фізичних осіб, не порушуючи при цьому вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

           1.12.8.Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

           1.12.9.Організовувати навчання у старшій школі за одним або кількома

профільними напрямами.

           1.12.10.Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,  лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

           1.12.11.Організовувати індивідуальне навчання відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН України.

          1.12.12.Організовувати оздоровлення і відпочинок  в дитячих оздоровчих таборах.

 

 

          1.12.13. Щороку в період літніх канікул організовувати роботу дитячого  табору з денним перебуванням.

          1.12.14.  Здійснювати  комплектування дошкільного закладу.

 

1.13. У закладі освіти створюються і функціонують різноманітні методичні об’єднання та творчі групи.

 

1.14. Медичне обслуговування здобувачів освіти та вихованців, створення відповідних умов для організації освітнього процесу забезпечуються засновником (власником) і здійснюються КНП «ЦПМД Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області».

 

1.15. Взаємовідносини  закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються Угодами (договорами), що укладаються між ними.

 

1.16. За своїм правовим статусом заклад освіти є комунальним закладом освіти. 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. План роботи затверджується педагогічною радою закладу.

 

2.2.  Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти  і науки України.

 

2.3.  Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої програми. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує робочий навчальний план, на основі якого здійснюється організація освітнього процесу. У навчальному плані конкретизується варіативний складник Базового навчального плану, що є складовою частиною Державного стандарту загальної середньої освіти відповідного рівня та навчального плану з типової освітньої програми.

 

2.4. Відповідно до освітньої програми вчителі та вихователі закладу освіти  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи засоби навчальної роботи, що забезпечують виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

 

2.5. Заклад освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою навчання.

 

2.6.   Зарахування здобувачів освіти (вихованців) до дошкільної групи та до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

2.7.  Директор закладу освіти зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що  регламентують організацію освітнього процесу.

 

2.8. Зарахування здобувачів освіти і вихованців до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального  року за наказом директора.

         Для зарахування здобувача  освіти до школи  батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

        До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

        Прийом дітей до дошкільної групи здійснюється директором  протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

2.9.  У закладі освіти комплектується різновікова група дітей віком від 2,5 до 6 років. Група комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Режим роботи групи з 7.00 до 19.00 год.

 

2.10. За дитиною зберігається місце в дитячому садку  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (60 днів).

 

2.11. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 

2.12. Переведення здобувачів освіти закладу освіти до наступних класів здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

          У разі вибуття дитини з населеного пункту батьки або особи, які  їх   замінюють, подають до закладу заяву із   зазначенням причини вибуття.

 

 

         У разі переходу здобувача освіти до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого  закладу освіти.

 

2.13. Про можливе відрахування батьки дитини (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання дитини. За сприяння відповідного органу управління освітою такі здобувачі освіти переводяться до іншого  закладу освіти.

 

2.14. Рішення про відрахування із закладу освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

 

2.15. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу  може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

        Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10  календарних днів. Забороняється безпідставне  відрахування  дитини з закладу освіти.

 

2.16.  За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало (неповний день).

 

2.17.  У початкових та середніх класах закладу освіти за бажанням батьків та при наявності належної навчально-матеріальної бази можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до групп продовженого дня і відрахування дітей від них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків. Режим роботи групп продовженого дня: початок роботи о 12-00, закінчення о 15-00 год.

 

2.18.   Структура  навчального року, а також  тижневе навантаження здобувачів    освіти     встановлюється    закладом   в   межах   часу,     що

передбачений навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються

 

 

 

1 вересня  і закінчуються не  пізніше 1 липня наступного  року. Навчальний

рік поділяється на семестри, тривалість яких передбачена робочим навчальним планом та  погоджено з  відділом освіти Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради.

           Навчальний   рік   для  дошкільнят   починається   1   вересня    і

закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться  оздоровлення дітей.

 

2.19. За погодженням з Засновником запроваджується графік канікул, тривалість яких не повинна становити менше як 30 календарних днів.

 

2.20.  Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах – 35 хв., у  2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11класах – 45 хвилин.

 

2.21.   Для здобувачів освіти 5 – 9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10 – 11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін.

 

2.22.   Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування дітей, але не менш як 10 хвилин, великі перерви (після другого і  третього  уроку)  -20 хвилин.

 

2.23. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи, начальником управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області і затверджується директором. Крім обов’язкових навчальних занять в закладі освіти проводяться групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

 

2.24. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей дітей. Домашні завдання дітям 1 класу не  задаються.

 

2.25. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

 

2.26. Залучення здобувачів освіти до випадків діяльності, непередбачених навчальною програмою та навчальним планом  навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

2.27. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату КНП «ЦПМД Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області» і передбачає проведення обов’язкових медичних  оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх  замінюють.

 

2.28. До основних обов’язків медичних працівників  належать:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного         розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу освіти.

 

2.29.  Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи  медичного персоналу та  проведення  лікувально-профілактичних  заходів.

 

2.30. Забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів,   визначених  Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки  України за погодженням з Міністерством  фінансів.

 

2.31. Харчування в закладі освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Харчування   дітей    дошкільного   підрозділу  трьохразове,    шкільного

підрозділу – одноразове.

 

 

 

2.32.   Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі  менше шести годин, організація  харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або  особами, які їх замінюють.

 

 1. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

3.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень у здобувачів освіти  визначаються МОН України.

           Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів  освіти.

   У першому та другому класах дається словесна характеристика     знань умінь і навичок  дітей. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

 

3.2.   Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах завершується державною підсумковою атестацією.

        Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти у   системі загальної середньої освіти. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України.

 В окремих  випадках,  здобувачі  освіти  за  станом  здоров’я   або  з

інших причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та МОЗ.

 

3.3.  Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі діти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).       

 Здобувачі  освіти  початкової   школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не  засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою  батьків  (осіб, які їх замінюють).

 

3.4. За результатами навчання здобувачам освіти (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

Здобувачам освіти, які закінчили основну школу (9-й клас ),     видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до

закладу освіти ІІІ ступеня, професійно-технічного закладу освіти, вищого закладу освіти І-ІІ рівня акредитації.

Здобувачам освіти, які закінчили старшу школу (11-й клас),видається свідоцтво про повну загальну середню освіту. Свідоцтво про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих закладів освіти усіх типів і форм власності.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

3.5. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти закладу освіти визначається інструкцією про переведення та випуск здобувачів освіти закладів освіти системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності,  у порядку затвердженим Міністерством освіти і науки України.

 

3.6.  За  відмінні успіхи у навчанні здобувачі освіти 3-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватись Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладу ІІІ ступеня – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам закладу освіти  ІІ ступеня видається  свідоцтво   про   базову  загальну середню  освіту з відзнакою.

Порядок нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України. 

 

3.7. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту  та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

          Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,  похвальних листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить НВК, відповідними місцевими органами управління освітою.

 

4.ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

4.1.  Виховання  дітей у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

4.2. Завдання виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

 

4.3. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

         Примусове залучення здобувачів освіти навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

4.4. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

4.5. Застосування методів психічного та фізичного насильства до дітей   забороняється.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: вихованці дошкільного закладу, здобувачі освіти, керівники, педагогічні працівники, бібліотекар, батьки або особи, які їх  заміняють.

 

5.2.Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних працівників  визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

5.3.Здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність дошкільної та повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;
 • вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною та культурно-спортивною базою освітнього закладу;
 • участь в різних видах навчальної,  науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування  закладу освіти;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які   порушують  їх права,  принижують їх честь і гідність;

 

 

 

-   безпечні і не шкідливі умови навчання та праці.

 

5.4.Здобувачі освіти зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом  закладу освіти, його статутом;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти  відповідно до статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватись  вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших здобувачів освіти та працівників:
 • дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

-   дотримуватись правил особистої гігієни.

 

5.5. Здобувачі освіти закладу освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку  з  урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

5.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть  накладатися стягнення відповідно до закону.

 

5.7.  Педагогічним працівником закладу освіти повинна бути особа з високими  моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки. 

 

5.8.   До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.      Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної   діяльності встановлюється законодавством.

 

5.9.    Обсяг педагогічного навантаження вчителів і вихователів  визначається відповідно до законодавства директором і затверджується відділом освіти Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

        Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою   згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

5.10. Директор закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами     Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом  закладу.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші  трудові  відносини регулюються  законодавством про    працю, законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

5.11. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я здобувачів освіти;

-  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів  та інших органів самоврядування  закладу освіти, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну експериментальну , пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу освіти і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 

5.12. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається крім випадків, передбачених законодавством.

 Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не  передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

 

5.13.  Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 

-   контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим           МОН України, доводити результати навчальних досягнень  до відома     дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівникам закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу      життя;

- сприяти зростанню іміджу  закладу освіти;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати у вихованців дошкільного закладу та здобувачів освіти школи шанобливе ставлення  до батьків, жінок, старших за віком осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних         надбань народу;

- готувати дітей до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними,        національними, релігійними групами;

-  дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати особисту  гідність дітей та їх батьків; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність,  рівень загальної і політичної культури;

-  виконувати  Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку,   умови трудового договору;

- виконувати накази та розпорядження директора закладу освіти,  органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради;

-  вести відповідну документацію.

 

5.14. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

 

 

5.15.  Педагогічні  працівники,  які   систематично   порушують  Статут,

правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору або за результатами атестації не  відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  згідно із законодавством.

 

5.16. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

5.17.   Батьки або особи, які їх заміняють мають право:

 -  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх

 діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та

 органів громадського самоврядування;

 -  приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній,

 трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

 -  звертатись до органів управління освітою, директора  закладу освіти і

 органів громадського самоврядування з  питань навчання та виховання

 дітей;

 - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації

 освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу

 освіти;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського

самоврядування закладу  освіти та у відповідних  державних, судових

        органах.

 

5.18. Батьки, та особи , які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми дошкільної та  повної загальної середньої освіти, їх виховання і  зобов’язані:

 •  створювати умови для здобуття дитиною дошкільної та повної

   загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 •  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,

   створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 •  поважати  честь і гідність дитини та працівників  закладу освіти;
 •  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе

   ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до

   національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

5.19.  У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють,     обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

 

 

5.20.  Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування

  закладу;

- керувати  об’єднаннями здобувачів освіти за інтересами і гуртками,

   секціями;

- представники громадськості мають право сприяти покращенню

  матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню  закладу освіти.

 

5.21.   Представники громадськості зобов’язані:

-  дотримуватись статуту закладу освіти;

-  виконувати накази і розпорядження директора, рішення органів

громадського самоврядування;

- захищати дітей від всіляких форм  фізичного та психічного

  насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,

 наркотиків, тютюну.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

6.1.   Управління закладом освіти здійснюється засновником, функції з галузевого управління закладом здійснює Відділ освіти Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради, безпосереднє управління закладом освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється у порядку, визначеному законами та установчими документами.

 

6.2.   До компетенції засновника  належить:

- затвердження установчих документів закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

- розпорядження основними засобами закладу освіти;

- реорганізація, припинення діяльності закладу освіти, його ліквідація;

- засновник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності закладу освіти.

6.3.  Директор підзвітний засновнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності  закладу освіти, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу освіти відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

  6.4.   Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність, є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

6.5. Директор призначається засновником за результатами конкурсу з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

 6.6. Директор, а в разі його відсутності, заступник директора з навчальної роботи (за наказом начальника відділу освіти Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради), в межах даних йому повноважень:

 - організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників  закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та боулінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує форсування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання і протидію боулінгу (цькуванні) в закладі;

розглядає заяви про випадки боулінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків боулінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили боулінг, стали його свідками або постраждали від боулінгу (цькування);

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки боулінгу (цькування) в закладі освіти;

-  забезпечує  дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- забезпечує  організацію  харчування вихованців закладу з різних джерел фінансування та контролює організацію медичного обслуговування дітей; 

 

- здійснює контроль за проходженням працівниками обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном закладу освіти та його коштами;

- вживає заходів до запобігання вживанню дітьми алкоголю, наркотиків;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  - здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти. 

6.7.  Органом громадського самоврядування є загальні   збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегатами загальних зборів з правом вирішального голосу   обираються:

 • працівники закладу освіти – зборами трудового колективу;
 • здобувачів освіти  закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;
 • батьки, представники громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Від працівників закладу освіти - 5, від батьків - 5, від здобувачів освіти - 5.

6.8. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення              керівництва закладом освіти, розглядають питання організації освітнього процесу, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини від загальної кількості, директор, засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради;
 • розглядають питання організації освітнього процесу, методичної і фінансово-господарської діяльності;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та педагогічних працівників.

6.9. У закладі освіти за рішенням загальних зборів створена і діє рада КЗО «Первомайський НВК», діяльність якої регулюється її Положенням. 

6.9. 1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і  колективів здобувачів освіти, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладу освіти;

- розширення колегіальних форм управління освітнім процесом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

6.9.2.  Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;

- сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;

- стимулювання морального та матеріального заохочування здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної та загальної середньої освіти;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців, здобувачів освіти та закладом освіти, з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

6.9.3.  До ради обираються пропорційно  представники від  педагогічного колективу, здобувачів освіти ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і  громадськості.       

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу освіти.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається  виключно загальними зборами.          

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.9.4.  Рада закладу освіти діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,         суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

6.9.5. Рада працює  за планом, що затверджується загальними зборами.

 

  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше, ніж  4 рази за навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу освіти, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів, за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівності кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту  закладу освіти, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації.

6.9.6. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

6.9.7. Рада закладу освіти:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції, щодо зміни типу, статусу профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

- затверджує режим роботи закладу освіти;

- сприяє формуванню мережі класів;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до   нагородження випускників закладу освіти Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або Срібною медаллю «За досягнення у навчанні», та нагородження здобувачів освіти похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» і похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає

батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення

організації позакласної та позашкільної роботи з дітьми;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;
 • розглядає питання родинного виховання ;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • розглядає питання із здобуттям обов’язкової загальної середньої освіти здобувачів освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей.

6.9.8.   За рішенням засновника відповідно до спеціальних законів  при закладі освіти  може створюватися наглядова (піклувальна) рада. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

6.9.9.  У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педради є директор закладу освіти.

6.9.10. Педагогічна рада планує роботу закладу:

 • схвалює освітню(освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчинності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення вихованців до наступного класу і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній , інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання своїх обов`язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу та режиму роботи закладу освіти.

6.9.11. Робота педагогічної ради планується у довільній формі, відповідно до потреб закладу освіти. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш  як 4 рази на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

6.9.12. У закладі освіти  також створено органи батьківського самоврядування та  самоврядування здобувачів освіти.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

7.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі,  споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

7.2. Майно закладу освіти належить йому  на правах оперативного управління та не може бути  вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством  

7.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею і  іншими  природними  ресурсами і несе відповідальність за  дотримання вимог та норм із їх охорони.

7.4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно закладу освіти не  підлягають вилученню, крім випадків, передбачений чинним законодавством.

 Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5.   Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти  складається  із навчальних кабінетів, групи дитячого садка, спальні, бібліотеки,  комп’ютерного кабінету, їдальні, спортивного залу, майстерні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу  тощо.

7.6.  Відповідно до рішення ХХІІ сесії ХХІУ скликання Мар`ївської сільської ради  від 20 листопада  2003р. № 115-12/ХХІУ  навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний     майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

7.7. Заклад освіти має право виступати в ролі орендаря так і орендодавця майна. Здача в оренду будівлі школи закріпленого за нею майна, а також земельних ділянок здійснюється в порядку,  встановленому  законодавством  України, засновником.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про      освіту»,   «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

 

8.2. Фінансування   Закладу освіти здійснюється  Виконавчим комітетом Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

 

8.3.  Головним розпорядником бюджетних коштів Закладу освіти є Виконавчий комітет Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

 

 8.4.  Джерелами фінансування закладу освіти є:

- кошти місцевого та державного бюджетів у розмірі, передбаченому     нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти; 

- кошти спеціального фонду місцевого бюджету;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

 

8.5. Освітній заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

 

8.6. З метою формування у здобувачів освіти навиків сільськогосподарської праці у школі може діяти підсобне господарство, у використанні якого можуть бути сільськогосподарські приміщення, сільськогосподарська техніка, реманент та земельні угіддя.

 

8.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами  МОН України та інших центральних органів виконавчої влади.

 

8.8. Бухгалтерський та податковий облік закладу здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

8.9. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.         

 

8.10. Заклад освіти має право клопотати про списання з балансу матеріальних цінностей, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу та його працівників згідно чинного законодавства за погодженням з  відділом освіти.

 

8.11. Підрозділи закладу освіти розміщені в двох окремих будівлях (дошкільний підрозділ та шкільний підрозділ), які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам  і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та здобувачів освіти, а також відповідати вимогам типових переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх  закладів освіти.

 

8.12. Заборонено розподіляти отримані доходи (прибутків) або їх частини серед засновників  (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1.  Заклад освіти має право відповідно  до чинного законодавства     укладати договори  про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

9.2.   Участь закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до  законодавства.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

10.1.  Контроль за окремими сторонами діяльності закладу освіти здійснюють державні органи, на які відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов’язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

 

10.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

 

10.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю закладу   освіти є інституційний аудит, що проводиться один раз  на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

 

10.4. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, проводяться його засновником та органом управління освітою відповідно до

законодавства.

 

10.5. Відносини закладу освіти з органами державної влади й місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

 

11.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АБО  ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.

 

Реорганізація  закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником,  а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

 

11.2. Ліквідаційна комісія  оцінює  наявне  майно  закладу освіти,  виявляє  його  дебіторів і кредиторів і розраховується з ними,   складає   ліквідаційний   баланс і представляє його засновнику.

 

11.3. У  випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  закладів освіти.

 

11.4 У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або виділення) передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховує до доходу бюджету.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Зміни й доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення засновника.

 

 1.  Зміни й доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 1.  У випадку, якщо чинним законодавством затверджено типовий Статут, цей Статут підлягає приведенню у відповідність до вимог типового Статуту, затвердженого на рівні законодавства.

 

 

Селищний голова                                                     Д.І.Екзархов